Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

E dimmi come stai e nei tuoi giorni cosa fai;
parlare è facile sotto questa finta luna....
Ed io ti ascolterò e se cadrai ti prenderò:
sei meno fragile dentro questa notte scura..... <3

 

(translation to english.. )

now tell me how you feel and what you do in your days...
speaking is easy under this fake moon....
I will listen to you and if you ever fall I'll catch you....
you are less frail in this dark night.....:)

 

I sooo want to learn italian..!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου